Zarządzanie nieruchomościami


W ramach naszej usługi gwarantujemy Państwu stały kontakt z zarządcą poprzez e-mail, stronę internetową oraz telefon. Zapraszamy do współpracy Wspólnoty Mieszkaniowe, Deweloperów oraz Włascicieli nieruchomości prywatnych

Poniżej przedstawiamy Państwu zakres naszych usług.

 

ZAKRES USŁUG:

 

CZYNNOŚCI PRAWNE I OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO - EKSPLOATACYJNA: 

 

 • Rejestracja wspólnoty mieszkaniowej i prowadzenie jej dokumentacji.
 • Reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji państwowej oraz sądami powszechnymi.
 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników.
 • Prowadzenie i rozliczanie rachunku bankowego Wspólnoty.
 • Lokowanie wolnych środków Wspólnoty na najkorzystniejszych lokatach bankowych..
 • Prowadzenie rejestru polis ubezpieczeniowych.
 • Windykację opłat należnych od właścicieli lokali.
 • Przygotowanie dokumentów umożliwiających sądową windykację należności wspólnoty.
 • Aktualizacja stawek za czynsz, gaz, energię elektryczną i cieplną oraz regulacja opłat i rozliczeń z tym związanych
 • Bieżąca kontrola funkcjonowania nieruchomości zgodnie z przepisami prawa.
 • Negocjowanie korzystnych warunków umów na dostawy mediów (tj. energii elektrycznej i cieplnej, wody, wywozu nieczystości oraz odpadów komunalnych, odprowadzenia ścieków) oraz nadzór nad ich wykonaniem

 

OBSŁUGA TECHNICZNA, REMONTY:

 

 • Zapewnienie obowiązkowych kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 • Prowadzenie książki obiektu oraz innej dokumentacji technicznej przewidzianej ustawą prawa budowlanego.
 • Nadzór nad bieżąca konserwacją nieruchomości, dokonywanie napraw budynku oraz jego części wspólnych
 • Zapewnienie całodobowej obsługi technicznej budynku - usuwanie nagłych awarii.
 • Przygotowanie i aktualizacja planów remontowych oraz pomoc w zbieraniu środków na ich realizację.
 • Wybór najkorzystniejszych ofert na prace remontowe przy współpracy Zarządu Wspólnoty.
 • Nadzorowanie przebiegu remontów i zlecanych prac zgodnie z zatwierdzonymi planami remontowymi.

 

UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI:

 

 • Wyszukanie najkorzystniejszych ofert firm utrzymujących czystość i późniejszy nadzór nad nimi.
 • Zapewnienie środków do utrzymania czystości, narzędzi i akcesoriów.
 • Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku.
 • Zlecanie innych zadań porządkowych wynikających z decyzji bądź poleceń właściwych organów samorządowych i administracji państwowej.
 • Kontakt ze służbami miejskimi i porządkowymi  w przypadkach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem mieszkańców.

 

 

W celu uzyskania kompleksowej oferty prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Wysokość wynagrodzenia Zarządcy, ustalana indywidualnie dla każdej nieruchomości