Pomiary elektryczne


 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego na zarządcy obiektu spoczywa obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku.

 

Wykonujemy pomiary w instalacjach do 1 kV, pomiary okresowe oraz pomiary odbiorcze:

 

- Pomiary impedancji pętli zwarcia

- Badanie zabezpieczeń różnicowo-prądowych

- Pomiary rezystancji izolacji

- Pomiary instalacji odgromowej

- Przeglądy urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych

- Pomiary oświetlenia oraz oświetlenia awaryjnego

 

Posiadamy doświadczenie oraz wszelkie niezbędne kwalifikacje do wykonywania ww. robót.

Przegląd instalacji powinien odbywać się nie rzadziej niż co 5 lat.